O projekcie

11 czerwca w Radłowie i Niwce ruszyły prace związane z budową kanalizacji. Tym samym rozpoczęła się realizacja Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej” w ramach działania 1.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RML” priorytet I – „Gospodarka wodno-ściekowa” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” – umowa o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-158/14

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji w Radłowie, Niwce i Woli Radłowskiej, o łącznej długości 41,56 kilometra oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Radłowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 13.390.119,92 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowanych to 9.600.978,43 zł a dofinansowanie to kwota 8.160.831,66 zł.

Realizacja Projektu

Celem realizacji Projektu jest rozwój infrastruktury technicznej gminy Radłów wpływającej na poprawę czystości gleby, wód powierzchniowych rzeki Dunajec i wód podziemnych. Realizacja celu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego terenu, ożywienia gospodarczego i umożliwi tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów. Przyczyni się również do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej Celem projektu jest dalsza kontynuacja programu kanalizowania gminy Radłów, zebranie i oczyszczenie ścieków w ilości 84,86 tys. m3/rok do gminnej oczyszczalni ścieków. Realizacja celu w znacznym stopniu uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie gminy Radłów.

Celem strategicznym prowadzonego Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Radłów, Niwka i Wola Radłowska oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Radłowie, w obszarze należącym do aglomeracji Radłów. Odbywa się to zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju, przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska, czyli spełnienia wymogów dyrektyw dotyczących:

 1. w zakresie ochrony wód:
  • Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
  • Dyrektywa 75/440/EWG, dotycząca jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w państwach członkowskich,
  • Dyrektywa 80/68/WE o wodach gruntowych,
  • Dyrektywa 98/83/WE dotycząca jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
  • Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • Dyrektywa 91/676/EWG dotycząca zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi z rolnictwa,
  • Dyrektywa 76/464/WE oraz dyrektywy: 82/176/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG w sprawie ograniczenia zrzutu do środowiska wodnego substancji niebezpiecznych;
 2. w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi:
  • Dyrektywa 86/278/WE w sprawie ochrony środowiska, a w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie,
  • Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,
  • Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów,
  • Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.

Bezpośrednimi celami Projektu są:

 1. Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, które w zakresie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia wyniesie:
  • BZT5 – 98,1 %,
  • ChZT – 92,1 %,
  • zawiesina ogólna – 96,6 %,
   Uwaga: powyższe dane wynikają bezpośrednio z parametrów oczyszczalni ścieków w Radłowie, zgodnie z badaniem przeprowadzonym 25 września 2013 r.
 2. Dostosowanie gospodarki ściekowej gminy Radłów do wymogów prawa polskiego będących jednocześnie transpozycją wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie.
 3. Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców aglomeracji Radłów (w gminie Radłów), dla których takie podłączenie jest technicznie oraz ekonomicznie możliwe,
 4. Zapewnienie możliwości ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w tym w obszarze Natura 2000 Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Doliny Dunajca NR PLH 120085, z którym sąsiaduje (w odległości ok. 2 km) obszar Projektu,
 5. W wyniku realizacji Projektu:
  • do systemu kanalizacyjnego przyłączonych zostanie 2 845 M – nowych odbiorców usług, gminy Radłów, co spowoduje wzrost poziomu skanalizowania gminy z obecnego 30,6% w roku bazowym, tj. 2013 do 59,4% w roku 2016.
  • ilość ścieków zebranych do systemu kanalizacyjnego zakończonego oczyszczalnią ścieków spełniająca wymogi prawa od nowych odbiorców usług wyniesie docelowo w roku 2016 około 185,03 tys. m3/rok, o łącznym ładunku 2 956 RLM.
  • wybudowany w ramach Projektu system kanalizacyjny kierować będzie ścieki – celem oczyszczenia – do istniejącej oczyszczalni ścieków w Radłowie – posiadającej rezerwę wydajności i spełniającej wymagania prawa, wyznaczonej do obsługi aglomeracji Radłów.
  • Oczyszczone ścieki będą spełniać wymagania Dyrektywy 91/271/EWG.

Dzięki w/w efektom realizacji Projektu w zakresie rozwoju usług ściekowych w aglomeracji Radłów nastąpi:

 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Radłów, w tym w obszarze Natura 2000 Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Doliny Dunajca,
 • poprawa jakości usług wodno – ściekowych w zakresie powszechności    korzystania z tych usług przez mieszkańców Radłowa oraz mniejszej awaryjności systemów

Tabela 1‑1. Zakres rzeczowy Projektu

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość/długość
I. System wodociągów    
II. System kanalizacji    
1. Miejscowość Radłów km 11,023
2. Miejscowość Niwka km 12,359
3. Miejscowość Wola Radłowska km 18,174
4. Oczyszczalnia ścieków w Radłowie    
5. Razem km 41,56

Projekt zakłada budowę systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze miejscowości Radłów, Niwka i Wola Radłowska w systemie grawitacyjnym w o łącznej długości 41,56 km, w tym w systemie grawitacyjnym o łącznej długości 30,952 km oraz w systemie ciśnieniowym o łącznej długości 10,604 km wraz z 25 przepompowniami ścieków oraz wpięcie ww. systemu do sieci sanitarnej w gminie Radłów, co pozwoli skierować ścieki, celem oczyszczenia w istniejącej oczyszczalni ścieków w Radłowie. Liczba osób nowo podłączonych wyniesie 2 845.

Modernizacja oczyszczalni

Jednym z zadań realizowanych w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji radłowskiej” jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Radłowie. Celem modernizacji jest dostosowanie do dyrektywy unijnej w zakresie usuwania związków biogennych czyli azotu i fosforu,  które wpływają niekorzystnie na eutrofizację wód. Eutrofizacja to niezwykle ważny proces wzbogacania zbiorników i cieków wodnych w pierwiastki zwiększające żyzność. W ramach prowadzonego kontraktu wykonana zostanie stacja dozowania siarczanu żelaza, co usprawni usuwanie fosforu oraz zostaną zamontowane sondy azotu amonowego i azotanowego, które pozwolą precyzyjnie sterować pracą istniejących urządzeń. W konsekwencji przyczyni się do lepszego usuwania azotu. Nowo zakupione urządzenia zostaną włączone do istniejącego systemu sterowania oczyszczalni ścieków, a ich wskazania będą widoczne w istniejącej wizualizacji obiektu. Po zamontowaniu urządzeń nastąpi ich rozruch technologiczny. Podczas rozruchu zostaną wprowadzone odpowiednie algorytmy sterowania, a ich poprawność musi zostać potwierdzona pozytywnymi analizami ścieków. Nowo zamontowane urządzenia umożliwią bardziej precyzyjne sterowanie oczyszczalnią, a co za tym idzie, ścieki będą jeszcze lepiej oczyszczone.